Idaard

Idaard is een plaats in de gemeente Boarnsterhim en is onderdeel van de provincie Friesland. Binnen deze gemeente vallen ook de plaatsen Eagum, Akkrum, Deersum, Friens, Grouw, Irnsum, Nes, Oldeboorn, Poppingawier, Rauwerd, Roordahuizum, Sijbrandaburen, Terhorne, Terzool, Warga, Warstiens, Wartena.