Gemeente Menaldumadeel

Menaldumadeel is een gemeente in de provincie Friesland. Binnen Menaldumadeel vallen de plaatsen Beetgum, Beetgumermolen, Berlikum, Blessum, Boksum, Deinum, Dronrijp, Engelum, Marssum, Menaldum, Schingen, Slappeterp, Wier. Andere gemeenten in de provincie Friesland zijn Achtkarspelen, Ameland, Boarnsterhim, Bolsward, Dantumadeel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Franekeradeel, Gaasterland-Sloten, Harlingen, Heerenveen, het Bildt, Kollumerland en Nieuwkruisland, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Lemsterland, Littenseradiel, Nijefurd, Ooststellingwerf, Opsterland, Scharsterland, Schiermonnikoog, Smallingerland, Sneek, Terschelling, Tietjerksteradeel, Tytsjerksteradiel, Vlieland, Weststellingwerf, Wonseradeel, Wymbritseradiel